UTAZÁSI SZERZŐDÉS

KERETSZERZŐDÉS

turisztikai szolgáltatások értékesítéséről

Száma: ……………. Kelte: ………………………..

Szerződő felek:

S.C. BENERUS TRAVEL  S.R.L. (Kft.), székhelye Románia, Hargita megye, Szentegyháza, Gábor Áron u. 37. sz., cégjegyzékszáma J19/255/2013, adószáma 32196232, bankszámlaszáma RO70OTPV260000849406EU01 / EURO, számlavezető pénzintézete OTP BANK ROMANIA SA, a 6116/2013 turisztikai engedély tulajdonosa, tel./fax 0040 266246151, képviseli Veres Melinda, mint ügyvezető igazgató, a továbbiakban Ügynökség;

és a megrendelő / megrendelő képviselője, akinek azonosító adatai a megrendelő lapon vagy utalványon szerepelnek.

Megállapodtak a jelen szerződés megkötésében:

 1. A szerződés tárgya

A jelen szerződéshez mellékelt utalványon, üdülési-kezelési jegyen, kirándulójegyen szereplő turisztikai szolgáltatáscsomag értékesítése, és fizetési bizonylatok kiállítása az Ügynökség által.

Az Ügynökség köteles a megrendelőnek egy megrendelő lapot biztosítani, amennyiben az olyan turisztikai szolgáltatáscsomagot igényel, mely nem szerepel a turisztikai ügynökség saját ajánlatában, és melyhez más szolgáltatók foglalási visszaigazolása szükséges.

A szerződés hatályba lépése:

 1. a) a megrendelő általi aláírásakor, az igényléskor visszaigazolt szolgáltatások esetében (nem szükséges és nem kell kitölteni megrendelőlapot);
 2. b) az ügyfél által igényelt szolgáltatásoknak az iroda általi visszaigazolásakor, illetve amikor az ügyfél tudomásul veszi a számára visszaigazolt szolgáltatásokat és aláírja a megrendelőlapot. Egy szolgáltatásfoglalás feldolgozásáért az ügynökség előlegben kérheti a csomag árának akár 100%-át.
 3. Díj
 4. A utazás költsége a megrendelőlapon valamint a számlán szerepel, és az alábbiakat tartalmazza: a turisztikai szolgáltatások árát, az Ügynökség díját és az ÁFÁ-t.

Az előleg összege a megrendelőlapon kerül feltüntetésre.

2.A szerződésben foglalt szolgáltatások kifizetése egy pénznemben történhet, a szerződésben foglalt valutában vagy lejben, az utazási iroda által a fizetés napján meghatározott árfolyamon.

III. Az Ügynökség jogai és kötelezettségei

 1. Amennyibe a szerződés szövegében bármilyen oknál fogva változtatni szükséges, úgy az iroda köteles a megrendelőt az utazás kezdete előtt 15 nappal tájékoztatni.

Ha az Ügynökségnek meg kell változtatnia a szerződés valamelyik lényeges előírását, arról köteles a turistát legalább az utazás kezdetét megelőzően 15 nappal tájékoztatni.

 1. Az utazási iroda csak akkor módosíthatja (növelheti vagy csökkentheti) a megrendelőn szereplő szolgáltatások árát, ha az árfolyam-változás vagy a szolgáltatók érváltozásai miatt válik szükségessé.
 2. Amennyiben megkezdett utazás alatt az iroda nem a szerződött szolgáltatásokat biztosítja, úgy köteles a megrendelőnek a következőket felajánlani:
 3. a) az eredetileg megrendelt szolgáltatás helyett ugyanolyan színvonalú és azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást ajánl fel a szerződésben szereplő ár változtatása nélkül.
 4. b) a megrendelőnek visszafizeti a megrendelő által előre kifizetett, de nem teljesült szolgáltatások árát.
 5. c) amennyiben az iroda nem tud azonos értékű és színvonalú szolgáltatást felajánlani vagy a megrendelő nem fogadja el a változtatott szolgáltatásokat, úgy az iroda a megrendelőnek köteles többletköltségek nélkül

megfelelő alternatívákat felkínálni, vagy a felkínált alternatívákat alapos indokokból nem fogadja el, többletköltségek nélkül biztosítja a megrendelő visszaszállítását az indulási helyre, vagy egy másik általa jóváhagyott helyre, és – eset szerint – kártalanítani a nem biztosított szolgáltatásokért.

 1. Az Ügynökség felel a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért, az alábbi esetek kivételével:
 2. a) ha a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése a turista miatt következik be;
 3. b) ha a kötelezettségek nem teljesítésének oka kényszerhelyzet vagy olyan körülmény, melyet sem az Ügynökség, sem pedig a szolgáltatók nem láthattak előre illetve nem kerülhettek el (órarend vagy menetrendváltozások, a szállítóeszközök forgalmában bekövetkezett változások, stb.).
 4. Az ügynökség köteles írásban megküldeni a turistának, 2 nappal az indulást megelőzően, az alábbi információkat:
 5. a) a szerződésben szereplő szállítóeszközök órarendjét megállóhelyét és összeköttetéseit, valamint – eset szerint – a turista által elfoglalt hely adatait (a repülőgépek kivételével)
 6. b) a szervező és/vagy közvetítő helyi képviseletének megnevezését, székhelyét/címét, telefon és fax számát, vagy ennek hiányában, egy sürgősségi telefonszámot, mely lehetővé teszi számára a kapcsolat felvételét a szervezővel vagy a közvetítővel;
 7. c) a szülők kísérete nélkül utazó kiskorú gyermekek számára azokat az információkat, amik lehetővé teszik a szülők számára közvetlen kapcsolat felvételét a gyermekkel, vagy a gyermek szálláshelyén tartózkodó felelős személlyel.
 8. A megrendelő jogai és kötelezettségei
 9. Ha a megrendelő nem tud részt venni a turisztikai utazáson, átruházhatja a szerződést egy harmadik félnek, aki teljesíti a szerződött turisztikai szolgáltatáscsomagra vonatkozó valamennyi feltételt, azzal a feltétellel, hogy az indulás előtt legalább 8 nappal értesíti erről az Ügynökséget Ez esetben az Ügynökség felbontja a szerződését az engedményező megrendelővel, és egy másik szerződést köt az új megrendelővel. Az egyéni utazásokhoz, ha a szállítóeszköz a repülőgép, az átruházásra csak akkor kerülhet sor, ha a repülőhely is átadható. A szolgáltatáscsomagját átadó megrendelő valamint az engedményes együtt felelnek az utazás árának kifizetéséért, valamint az átruházáskor felmerülő esetleges többletköltségekért.
 10. Ha a megrendelő az indulás előtt felbontja a szerződést, illetve az Ügynökség az utazást lemondja, a megrendelőnek jogában áll:
 11. a) ugyanazon az áron elfogadni egy azonos vagy magasabb minőségű szolgáltatáscsomagot, melyet az Ügynökség felkínál;
 12. b) elfogadni egy – az Ügynökség által felkínált – alacsonyabb minőségű szolgáltatáscsomagot, az árkülönbség azonnali megtérítésével;
 13. c) azonnal visszakapni a szerződés alapján kifizetett teljes összeget;
 14. A 2. pontban említett mindegyik esetben, a megrendelőnek jogában áll az Ügynökségtől kártérítést kérni az eredeti szerződés előírásai teljesítésének elmulasztásáért, az alábbi esetek kivételével:
 15. a) a lemondás oka a szerződésben említett minimális személyszám nem teljesülése, az Ügynökség pedig erről a megrendelőt az indulást megelőzően 15 nappal írásban értesítette;
 16. b) a lemondás oka egy kényszerhelyzet (előreláthatatlan, a rá hivatkozó féltől független körülmény, és melynek következményei elkerülhetetlenek bármiféle erőfeszítés ellenére, ebbe nem tartozik bele a túlfoglalás)
 17. c) a lemondásra a megrendelő hibájából került sor;
 18. A megrendelő jogosult a szerződést bármikor teljesen vagy részben felmondani, ha pedig a felmondás neki felróható, akkor köteles az Ügynökségnek okozott kárt megtéríteni, a törvény szerint meghatározott kényszerhelyzet esetek kivételével.

Ha a megrendelő a szálloda, a szobák szerkezete, vagy bármelyik szolgáltatás megváltoztatását kéri, az egyenlő a szerződés felbontásával, és az a mindenkor érvényben lévő kamatokkal és egy új szerződés megkötésével történik.

 1. A megrendelő köteles a szállodai egység recepciójánál megfizetni az üdülési díjat, a szemétszállítási díjat, valamint egyéb helyi díjakat, anélkül, hogy ezért kártérítést, vagy az összegek megtérítését követelhetné az Ügynökségtől.
 2. A megrendelő köteles a szállodai egység recepciójánál a személyazonosító iratait, valamint a kiállított utazási okiratot (üdülési és/vagy kezelési utalvány, jegy) bemutatni, a turisztikai szolgáltatások igénybevétele érdekében. Ha a megrendelő üdülési és kezelési jeggyel rendelkezik, köteles a szállodai egység recepcióján család orvosi küldő papírt, valamint naprakész társadalombiztosítási hozzájárulást igazoló iratot bemutatni.
 3. Lemondások, büntetések, kártérítések

1.Ha a megrendelő saját hibájából lemond a jelen szerződés tárgyát képező turisztikai szolgáltatáscsomagról, az alábbi büntetéseket köteles az Ügynökségnek megfizetni:

1.1. A turisztikai szolgáltatások esetén a büntetések az alábbiak:

 1. a) 50% a szolgáltatáscsomag árából, ha a lemondásra az indulás időpontját megelőző 15-31 naptári napon belül kerül sor;
 2. b) a szolgáltatáscsomag árából, ha a lemondásra az indulás időpontját megelőző 8-15 naptári napon belül kerül sor;
 3. c) 100% a szolgáltatáscsomag árából, ha a lemondásra az indulás időpontját megelőző 7 naptári napon kerül sor, vagy ha nem jelenik meg a program szerint;
 4. Ha egy nagykövetség nem ad belépési vízumot a szolgáltatáscsomag teljesítéséhez, a megrendelőtől visszatartásra kerül az Ügynökség által a közvetlen szolgáltatóknak kifizetett összes díj, valamint annak saját működési költségei.
 5. A szerződés díjával egyenlő büntetés kerül kiszabásra akkor is, ha a megrendelő nem ér időben a repülőtérre vagy az indulási/kijelölt helyre, ha nem indulhat útnak, mert az iratai nincsenek rendben, vagy ha a határrendészet visszafordítja a határról.
 6. A megrendelőnek írásban kell benyújtania a turisztikai szolgáltatáscsomagról való lemondási kérését, azt iktatnia kell az Ügynökségnél, melyhez a szolgáltatásokért befizetett. Ellenkező esetben a lemondási kérés nem kerül figyelembe vételre.
 7. Az ügynökség a szerződésben szereplő kötelezettségek nem teljesítésének szintjének függvényében fizet kártérítést.
 8. Panaszok
 9. Ha a megrendelő elégedetlen a kapott turisztikai szolgáltatásokkal, köteles a helyszínen egy tiszta és egyértelmű értesítést készíteni a helyszínen, a tapasztalt hiányosságokról, melyek a szerződött turisztikai szolgáltatáscsomag teljesítésével kapcsolatosak, amit azonnal megküld úgy az Ügynökségnek, mint a turisztikai szolgáltatónak (a szálloda, étterem vezetőségének).
 10. Úgy az Ügynökség, mint a turisztikai szolgáltató azonnal intézkedni fog az ügy megoldása érdekében. Ha az ügy nem kerül megoldásra, vagy részben kerül megoldásra, a turista az Ügynökség székhelyére benyújt egy írott panaszt, az utazás végét követő 5 naptári napon belül, majd az Ügynökség maximum 45 napon belül megküldi a turistának az őt illető kártérítést.

VII. Biztosítások

A megrendelő biztosítással rendelkezik a hazatérés költségeire és/vagy a kifizetett összegekre arra az esetre, ha az Ügynökség fizetésképtelenné válik vagy csődbe jut, a GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A. Biztosítótársaságnál, melynek székhelye Románia, Bukarest, 4. kerület, Emil Garleanu u. 11. sz., A8 ép., 49. a., telefon: 0040-21-321 74 28, fax: 0040-21-320 20 16, e-mail: office@gerroma.ro.

A feltételek, melyek teljesülése esetén a biztosítótársaság megtéríti a turista kárát, az alábbiak:

 1. Ha az Ügynökség nem végzi el a megrendelő hazaszállítását, az köteles azonnal értesíteni a biztosítótársaságot telefonon, faxon vagy e-mailben. Ebben az esetben a biztosítótársaság nem köteles azonnal megfizetni a hazatérés költségeinek ellenértékét, hanem azt utólag téríti meg, a megrendelő hazatérte után, az Ügynökség és a biztosítótársaság között megkötött biztosítási kötvény feltételeinek megfelelően.
 2. Ha a megrendelő az Ügynökségtől igényli a kifizetett összegek és/vagy a hazatérés költségeinek megtérítését, akkor a bizonylatokat az Ügynökségnek tértivevényes ajánlott levélben kell elküldenie. A megrendelő köteles fénymásolatokat megőrizni az illető bizonylatokról. A megrendelőa kifizetett összegek és/vagy a hazatérés költségeinek megtérítését a turisztikai szolgáltatáscsomag igénybevételét illetve a hazatérés napját követő 15 (tizenöt) naptári napon belül kérheti az Ügynökségtől.
 3. A megrendelő köteles a biztosítótársaságot tértivevényes ajánlott levélben értesíteni az Ügynökségnek a kifizetett összegek és/vagy a hazatérés költségeinek megtérítése iránt benyújtott igényéről a VII. fejezet 2. pontja szerinti tértivevény kézhezvételét követő 5 (öt) naptári napon belül.
 4. Amennyiben a bizonylatoknak az Ügynökség általi kézhezvételét igazoló tértivevény dátumától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül a megrendelő nem kapja meg az igényelt összegeket, bekövetkezik a biztosítási esemény.
 5. A biztosítási esemény bekövetkeztét követő 10 (tíz) naptári napon belül, a megrendelő köteles a biztosítótársaságnak tértivevényes ajánlott levélben megküldeni a kártérítésre vonatkozó kérését, a bizonylatok kíséretében.
 6. A bizonylatok az alábbiak:
 7. a) a turisztikai szolgáltatáscsomag értékesítési szerződése;
 8. b) a jelen fejezet 2., 3. és 5. pontjaiban szereplő tértivevények;
 9. c) az előleg kifizetését igazoló fizetési bizonylatok fénymásolatai (nyugták, fizetési megbízások stb.) a turista által kifizetett összegek megtérítésére irányuló kérések esetében;
 10. d) a szállítási és szállás igazoló okiratai, a hazatérési költségek megtérítésére irányuló kérések esetében.

A biztosítótársaság jogosult a megrendelőtől egyéb bizonylatokat is kérni.

 1. A kártérítés összege nem haladhatja meg a megrendelő által a turisztikai szerződéscsomag szerződésével kifizetett összeget, illetve a hazatéréséhez szükséges összeget, a IX. fejezet 2. pontjának előírásai szerint.
 2. A kártérítés összegéből levonásra kerül a biztosítási kötvényben feltüntetett önrész.

9.A kártérítés 30 (harminc) naptári napon belül kifizetésre kerül, attól a naptól számolva, melyen a biztosítótársaság megkapta a bizonylatokat a megrendelőtől.

 1. Amennyiben a kártérítés kifizetését követően az Ügynökség kifizeti a tartozását a megrendelőnek, az köteles a biztosítónak visszafizetni a kapott kártérítést, 5 (öt) munkanapon belül attól a naptól számolva, melyen a tartozás összegét az Ügynökségtől megkapta.

Tetszőlegesen, a megrendelőnek lehetősége van kötni biztosítási szerződést, mely fedezi az átutalási díjakat, vagy segítségnyújtási szerződést, mely fedezi a hazatérés árát baleset, betegség vagy halál esetén, csomagbiztosítási szerződést vagy sztornóbiztosítást.

VIII. A szerződéses iratok, melyek annak mellékleteit képezik, a következők:

 1. a) üdülési-kezelési utalvány, jegy, kirándulási jegy, megrendelőlap, eset szerint;
 2. b) turisztikai program, a turisztikai ügyek esetében;
 3. c) az ügynökség katalógusai/ajánlatai
 4. Záró rendelkezések
 5. Jelen szerződés kettő példányban került megkötésre, egy-egy példányban mindkét fél számára.
 6. A turisztikai szolgáltatáscsomagok értékesítése a jelen szerződés előírásai szerint, és az utólag módosított 631/2001. sz. Törvény által jóváhagyott, módosított és kiegészített, a turisztikai szolgáltatáscsomagok értékesítéséről szóló 107/1999. sz. Kormányrendelet előírásait tiszteletben tartva történik.

3.A szerződés katalógus, szórólap vagy egyéb irat formájában is bemutatható, ha a megrendelő erről tájékoztatásra kerül, és ha az irat tartalmazza az utólag módosított 631/2001. sz. Törvény által jóváhagyott, módosított és kiegészített, a turisztikai szolgáltatáscsomagok értékesítéséről szóló 107/1999. sz. Kormányrendelet 10. cikk. (2) bekezdésében előírt tájékoztatásokat.

Ügynökség,

BENERUS TRAVEL – Ügynökség……………

Képviseli: ………………………

Pecsét………………………………..

Utas,

Családi név: ………………………………

Utónév: ………………………….

Aláírás………………….….

Személyi igazolvány / Útlevél száma …..

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to webdesign berlin, House Plans and voucher codes